រូងភ្នំព្រះនាងម៉ារីថ្មីសំរាប់គ្រីស្តបរិស័ទនៅបាត់ដំបង - Battambangparish.orgkh