ក្រុមគ្រូពេទ្យភ្នែកមកពីប្រទេសអេស្ប៉ាញបានមកជួយ​ប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងព្រះសហគមន៍បាត់ដំប - Battambangparish.orgkh